Історія кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету починалася з Вінницького філіалу Всеукраїнського медичного інституту (1930 р.) та вечірнього виробничого медичного інституту (1932 р.), де курс анатомії людини студентам вечірнього і заочного відділень викладав лікар С.М. Гаєвський. Зі створенням в 1934 році Вінницького медичного інституту для організації кафедри нормальної анатомії з Київського медичного інституту був запрошений доцент А.Я. Пивовонський, яким з колективом викладачів була організована кафедра анатомії, яка знаходилась в тісному приміщенні на території обласної лікарні ім. М.І. Пирогова.

В 1936 році завідуючим кафедрою було обрано доц. М.К. Замятіна. Разом з ним на кафедрі працювали асистенти В.І. Шмулензон, Ясько (з 1939 р.). С.С. Лівшиць, П.Х. Гайдук (з 1940 р.). В 1939/1940 навчальному році кафедрі було виділене приміщення в новому морфологічному корпусі.

Під час німецько-фашистської окупації обладнання кафедри було знищено. З дня звільнення м. Вінниці від німецько-фашистських окупантів до 1949 року кафедрою продовжував завідувати доц. М.К. Замятін.

З 1949 року завідуючим по конкурсу було обрано професора А. А. Отеліна.

В 1951 році кафедру очолив переведений з Кишинівського медичного інституту доцент В.Г. Український. Саме з його діяльністю на кафедрі розпочалася планова науково-дослідна робота, здійснювалося становлення викладацького колективу, оснащення препаратами та створення анатомічного музею. Доцент В.Г. Український був фундатором порівняльно-анатомічного напрямку досліджень, активно залучав до наукових пошуків молодих викладачів. В 1954 році він захистив докторську дисертацію на тему: “Приспособительная изменчивость синовиальных влагалищ руки человека и передней конечности позвоночньіх животных”. Звання професора В.Г. Українському було присвоєно в 1956 році (на фото – другий зліва, у першому ряду).

Протягом 16 років колектив кафедри, очолюваний професором В.Г. Українським, проводив дослідження по темі: “Загальні закономірності морфогенезу і регенерації”. Досліджувалися вени кисті, стопи, голови, вилочкової залози в філо- та ембріогенезі (Г.В. Терентьева, В. А. Корнійчук, О.М. Київська-Недорізанюк, Н.М. Козир), аорта (Г.О. Соколов), плечовий суглоб (аспірант П.П. Шапаренко), м’язи (А.М. Мартиросян, Л.П. Смольський, В.В. Слободянюк, А.М. Меліхов), кістки (Н.М. Сак, А.П. Крисюк), слізний апарат (І.М. Хоревін), нервові закінчення (Ю.М. Лучанський), вилочкова залоза (Н.У. Тимчук-Причишина), епіфіз (А.В. Болдін). Дисертаційні дослідження Г.В. Терентьєвої, О.М. Недорізанкж, Н.М. Козир, Г.О. Соколова, П.П. Шапаренка, Л.П. Смольського, В.А. Корнійчука, І.М. Хоревіна, Ю.М. Лучанського завершилися захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. У своїх дисертаційних роботах ці науковці розглядали питання еволюції окремих органів і систем хребетних тварин і людини, розвитку організму в ембріогенезі і постнатальному періоді. Серед учнів проф. В.Г. Українського – 10 кандидатів медичних наук і 4 доктори медичних наук. Професор В.Г. Український активно допомагав молодим викладачам, аспірантам, підтримував їх ініціативу. З 1967 по 1968 рік проф. В.Г. Український працював професором кафедри.

Серед аспірантів професора В.Г. Українського були П.П. Шапаренко, А.П. Крисюк, В.В. Слободянюк, С.М. Разін. В.В. Слободянюк аспірантуру не закінчив, а П.П. Шапаренко, А.П. Крисюк і С.М. Разін – успішно завершили. В 1966 р. на кафедрі була захищена друга докторська дисертація – доцентом А.М. Мартиросяном: “Исследование начала и прикрепления групп сгибателей мышц предплечья и голени в возрастном и сравнительно-анатомическом освещении”. Третя докторська дисертація захищена доцентом Н.М. Козир в 1969 році: “Морфология поджелудочной железы у различных животных и результаты изучения развития и строения данного органа у человека”.

З 1967 по 1973 рік кафедрою завідувала професор Н.М. Козир, з 1973 по 1974 рік – доцент В. А. Корнійчук, а в 1974-1977 рр. – професор Є.П. Цвєтов.

На фото – доценти Хоревін І.М., Корнійчук В.А., Лучанський Є.М., Недорізанюк-Київська О.М., Терентьєва Г.В.

В цілому з 1951 по 1977 рр. наукові дослідження співробітників кафедри продовжували здійснюватися по запропонованій професором В.Г. Українським тематиці. Були досліджені особливості формування кісткових структур, суглобів і м’язового апарата кінцівок у зв’язку з їх функцією. Вперше вивчені місця початку і прикріплення м’язів кінцівок у плодів, новонароджених та дітей раннього віку. Вивчення окремих органів і їх систем проводилося в еволюційному плані, в процесі пристосування організму хребетних тварин і людини до умов довкілля. Напрямок досліджень, запропонований проф. В.Г. Українським, був продовженням кращих традицій вітчизняної морфології, такий напрямок наукової роботи зберігся і під час завідування кафедрою професором Н.М. Козир, доцентом В.А. Корнійчуком, професором Є.П. Цвєтовим. Разом з тим працююча в цей період на кафедрі група викладачів – Б.Й. Коган, М.А. Березняк, В.Є. Філенко, В.О. Єрмольєв, Ю.М. Ковальов, Г.В. Терентьева, О.М. Недорізанюк Ю.М. П.П. Шапаренко Ю.М. Лучанський, Н.У. Причишина – вивчали вплив різних екстремальних зовнішніх факторів (гіпокінезія, гіперкінезія, вібрація) на особливості будови органів і систем організму інбредних тварин (щури, миші), залежність реакції організму від його генотипу. В цьому відношенні досліджувалися на інбредних щурах і мишах: Г.В. Терентьева, Ю.М. Лучанський – мозок; О.М. Недорізанюк – селезінка, біла та червона кров, червоний кістковий мозок, лімфовузли; скелет, м’язи, внутрішні органи: В.Є. Філенко – нирки, В.О. Єрмольєв – печінка. Пізніше в цьому ж напрямку почали працювати асистенти Н.О. Степаненко і С.І. Гриценко. Дослідження Б.Й. Когана, В.О. Єрмольєва, В.Є. Філенка, М.А. Березняка, Н.О. Степаненко завершилися захистом кандидатських дисертацій. Наукові роботи Б.Й. Когана, В.Є. Філенка, В.О. Єрмольєва були удостоєні першої премії на Всесоюзному конкурсі молодих учених.

З 1977 до 1990 року кафедру очолював професор О.Ю. Роменський. У цей період перейшли на іншу роботу М.А. Березняк, Б.Й. Коган, Ю.М. Ковальов, ІА.М. Мелехов, С.М. Разін, Ю. Лещук. Поряд з дослідженнями впливу на організм екстремальних факторів ряд нових співробітників кафедри почали вивчати під керівництвом проф. О.Ю. Роменського реакцію судинних стінок, будову мікроциркуляторного русла в зв’язку із зміненою гемодинамікою та впливом деяких препаратів – В.О. Коваленко, О.А. Швирьов, Л.В. Фоміна, О.Д. Малащук, І.Д. Паламарчук, Ю.Й. Гумінський, С.І. Гриценко, В.А. Логвіненко, Ю.Г. Шевчук. Їх дослідженнями встановлено, що на стресову реакцію здійснюється спазм судин, який потім замінюється їх адаптивним розширенням, що супроводжується перерозподілом крові з її накопиченням у венозній частині русла. Доведено, що адаптація кровоносного русла проходить більш активно при ранньому застосуванні вазодилятаторів. Кандидатські дисертації В.О. Коваленка, Ю.Й. Гумінського, Л.В. Фоміної, О.Д. Малащука, В. А. Логвиненко, Ю.Г. Шевчука були успішно захищені на засіданнях учених рад Києва, Сімферополя, Москви.

Співробітники кафедри, починаючи з 1958 року, брали активну участь у роботі всіх конференцій з питань вікової морфології, які проводила АПН колишнього Радянського Союзу, конференцій морфологів України, з’їздів Всесоюзного товариства анатомів, гістологів та ембріологів, І, ІІ, ІІІ Українських з’їздів цього товариства. Кафедра анатомії інституту стала базою проведення І Українського з\’їзду анатомів, гістологів та ембріологів (1980 р.), X Всесоюзного з\’їзду анатомів, гістологів та ембріологів (1986 р.).

З кінця 1990 року після захисту докторської дисертації на тему: “Закономерности пропорционального формообразования частей тела человека в постнатальном онтогенезе” кафедру очолює д.м.н., професор П.П. Шапаренко.

Основним науковим напрямком кафедри стало “Вивчення закономірностей соматичної статури і фізичного розвитку людей Подільського етнотериторіального регіону України в пренатальному і постнатальному онтогенезі”. Продовжується також розробка тем, присвячених проблемам морфогенезу внутрішніх органів і серцево-судинної системи. Кафедра є єдиною на Україні, що розробляє проблеми соматичного статусу фізичного розвитку її населення.

В 2000 році надруковано монографію професора П.П. Шапаренка “Принципи пропорційності в соматогенезі”. Науковий напрямок кафедри узгоджений і підтримується Європейською асоціацією антропологів. Започаткований на кафедрі антропологічний напрямок вивчення розвитку людини є перспективним і необхідним для вирішення актуальних проблем охорони здоров’я на Україні. У розробці наукової програми кафедри беруть активну участь члени студентського наукового гуртка, які проводять антропологічні обстеження мешканців міста і області, ними виконано 24 наукових праці.

У викладацькій роботі колектив кафедри значне місце приділяє клінічному аспекту вивчення анатомії людини. Саме з урахуванням цього підготовлено методичні розробки, видані навчально-методичні посібники. У видавництві “Здоров’я” виходить 2-х томний підручник анатомії (П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський). Кафедра інтегрує навчальний процес з клінічними кафедрами, читаються спільні лекції з окремих питань, де професор-клініцист обґрунтовує важливість знань тієї чи іншої теми на конкретних клінічних прикладах. Кафедрою розроблені комп’ютерні (біля 2000 питань) програми тестового контролю і навчання по всьому курсу анатомії людини, ці програми впроваджуються в навчальний процес.

Кафедра брала участь у створенні нового навчального плану з анатомії. З 15 викладачів кафедри 12 мають науковий ступінь (80%).

В 2002 р доц. Ю.Й. Гумінським захищена докторська дисертація на тему „Закономірності соматичних та сома то-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі (антропометричне, ультразвукове та томографічне прижиттєве дослідження )”. Його дослідженнями встановлені закономірності пропорційних взаємовідносин соматичних розмірів з параметрами (лінійні розміри, об’ємні показники) паренхіматозних органів в черевній порожнині, на основі яких створено принципово новий метод моделювання індивідуальних параметрів внутрішніх органів в нормі.

Під керівництвом професора П.П. Шапаренка захищені докторські дисертаціі В.О. Фіщенка, Л.В. Фоміної, Ю.Г. Гумінського і 7 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням викладацької майстерності, в плани кафедри включена робота по комплектуванню кадрів через аспірантуру і докторантуру.

На кафедрі отримано 238 посвідчень на рацпропозиції, 17 авторських свідоцтв на винаходи (П.П. Шапаренко, О.М. Недорізанюк, Ю.Й. Гумінський, С.І. Гриценко, Л.В. Фоміна, В.С. Школьніков). За участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі доц. О.М. Недорізанюк одержала Всесоюзну премію та звання Лауреата ВТВР СРСР, Золоту медаль ВДНГ УРСР, учасник ВДНГ СРСР.

Видана монографія: Сравнительная анатомия й зволюция кровеносньїх сосудов сердца. /Кульчицкий К.И., Роменский О.Ю. – К.: Здоров’я, 1985. – 176 с., яка відзначена премією акад. Богомольця.

Видані учбово-методичні посібники:

Шапаренко П.П. Анатомія нервової системи людини. -Вінниця, 1993. – 167 с.

Шапаренко П.Ф. Анатомия нервной системы человека. – Винница, 1993. – 167 с.

Опубліковані методичні рекомендації:

Мышечная система человека /Недоризанюк Е.М., Коваленко В.А., Смольский Л.П. й др. – Винница: МЗ УССР, 1991. -72 с.

Анатомія щелепно-лицьового відділу голови людини /Недорізанюк О.М., Коваленко В.О., Смольський Л.П. та ін. – Вінниця: МОЗ УРСР, 1991. – 4.2. Судинна система. – 48 с.

Анатомія щелепно-лицьового відділу голови людини /Недорізанюк О.М., Тарасюк В.С. та ін. – Вінниця: МОЗ УРСР, 1991. – 4.1. Нервова система. – 60 с.

Анатомія щелепно-лицьового відділу голови людини: Кісткова система /Недорізанюк О.М., Тарасюк В.С. та ін. – Вінниця: МОЗ України, 1992. – 76 с.

На базі останніх трьох методичних рекомендацій видано учбовий посібник: /Недорізанюк О.М., Тарасюк В.С., Компанець В.С., Коваленко В.О., Смольський Л.П. та ін. Анатомія щелепно-лицьового відділу голови людини: Учбовий посібник. – Київ: Здоров’я, 1993. – 115 с.

Методичні рекомендації з анатомії нервової та судинної системи щелепно-лицьового відділу голови людини відзначені Дипломом ІІІ ступеня ВДНГ УРСР.

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток.

Функціонує створений ще в довоєнні роки анатомічний музей, в якому представлені поряд з препаратами (626), які використовуються в навчальному процесі, і унікальні препарати: сухі препарати м’язів кінцівок мавпи (проф. П.П. Шапаренко), оссифікуючий міозит, розтини – копії препаратів М.І. Пирогова, корозійні препарати (доц. Л.П. Смольський), сухі препарати м\’язової, судинної, нервової системи, вологі контрастно-пофарбовані препарати артерій та вен, вад розвитку нирок, травної системи, мозку та ін. (доц. О.М. Недорізанюк), артерії серця (проф. О.Ю. Роменський), підбірка препаратів плода людини у віковому аспекті, вади розвитку, виродливість плода людини (Н.У. Причишина).

З 2006 року по 2015 року кафедру очолював проректор з навчальної роботи ВНМУ професор Ю.Й. Гумінський. Під його керівництвом підготовлено 8 кандидатів наук та 3 докторів наук. У 2016 році доц. Школьніковим В.С. захищена докторська дисертація на тему “Закономірності розвитку структур спинного мозку людини у пренатальному  періоді онтогенезу та при мальформаціях”. У 2017 році захистили докторські дисертації доц. Андрійчук В.М. “Закономірності формування показників фізичного розвитку юнаків під час навчання у вищих навчальних закладах” та доц. Тихолаз В.О. “Закономірності розвитку структур довгастого мозку людини у пренатальному  періоді онтогенезу та при мальформаціях”.

В період з 14 березня по 19 квітня 2018 року була проведена десята ребальзамація тіла Миколи Івановича Пирогова науковцями Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. До складу комісії з ребальзамування тіла видатного вченого увійшли співробітники кафедри анатомії людини: доц. Гриценко С.І., ст. викл. Стельмащук П.О., ст. викл. Залевський Л.Л.  Очолив робочу групу проф. Гумінський Ю.Й.

Колектив кафедри (2018 р.)

З 2015 року кафедру очолює проф. Тихолаз В.О.  На кінець 2018 році на кафедрі працюють 7 докторів наук – проф. Тихолаз В.О., проф. Гумінський Ю.Й., Фоміна Л.В., проф. Школьніков В.С., проф. Гунас І.В., проф. Кухар І.Д., доц. Андрійчук В.М; 13 кандидатів наук – доц. Коваленко В.О., доц. Смольський Л.П., доц. Логвиненко В.А., доц. Гриценко С.І., доц. Башинська О.І., доц. Шевченко В.М., доц. Шипіцина О.В., доц. Стрій В.В., доц. Шпакова Н.А., доц. Скорук Р.В., доц. Булько І.В., ас. Радьога Р.В., ас. Очеретна Н.П.. Запланували кандидатські дисертації та виконують їх ст. викл. Назарова О.С., ст. викл. Стельмащук П.О., ст. викл. Лопаткіна О.П., ст. викл. Руцька І.А., ст. викл. Залевський Л.Л., ас. Грищенко Ю.В.,  ас. Ходак Т.В., ас. Дамзін О.С., ас. Антонюк Т.В., ас. Данилевич В.П., ас. Приходько С.О., ас. Кондор Ю.Ю.