РЕГЛАМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
  1. На практичних заняттях та лекціях студенти повинні бути у халатах та шапочках. Халати мають бути чистими та відпрасованими. Приносити їжу та їсти у секційних залах та лекційних аудиторіях забороняється. Впродовж практичного заняття та лекції мобільні телефони мають бути переведені у безшумний режим. В осінньо-зимовий період верхній одяг студенти повинні залишити в гардеробі, на практичні заняття приходити у змінному взутті.
  2. Для роботи на практичному занятті студенти приносять підручник, атлас, зошит.
  3. Студенти повинні підтримувати порядок в аудиторіях та секційних залах, дбайливо ставитися до обладнання та препаратів. За неохайне ставлення до обладнання кафедри та псування препаратів студенти несуть матеріальну відповідальність.
  4. Відпрацювання пропущених занять та прийом відробок незадовільних оцінок проводиться за наявності допуску деканату щопонеділка та щоп’ятниці з 17.00 до 18.00 черговому викладачеві у вигляді комп’ютерного опитування (згідно графіку чергувань на кафедрі). Відпрацювати пропущені заняття слід впродовж 3 тижнів. Дозвіл на відробки після закінчення 3 тижнів поновлюється в деканаті.
  5. Відпрацювання пропущених підсумкових занять та перескладання незадовільних оцінок по тематиці підсумкового заняття проводиться викладачам кафедри на наступному (після підсумкового) практичному занятті.
  6. Студентам надається щоденна консультативна допомога своїм викладачем та черговим викладачем на кафедрі щосуботи з 10.00 до 11.00 під час самостійної роботи студентів, відповідно до графіку, який приведений на інформаційному стенді.
ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ)
  1. При підготовці до практичного заняття студент повинен використовувати рекомендовану літературу, атлас, лекційний матеріал, кафедральні методичні посібники. Підготовка до заняття передбачає роботу з препаратами, які можна отримати у лаборантів кафедри під заставу документу (студентський квиток, залікова книжка, паспорт).
  2. На кожному практичному занятті, включаючи підсумкові (змістовні модулі), оцінювання успішності кожного студента (індивідуальне усне опитування, тестове завдання) здійснюється за 4-бальною шкалою (5, 4, 3, 2).
  3. Студент має право перескладати лише оцінку «2», кількість перескладань не обмежена. Перескладання поточних незадовільних оцінок можливий до дати складання (перескладання) підсумкового заняття черговому викладачеві (згідно з графіком чергувань та консультацій на кафедрі, який приведений на інформаційному стенді). Дата і тема перескладання вноситься у журнал відробок незадовільної оцінки. Впродовж однієї консультації студент має право перескласти тільки одну поточну оцінку «2».
  4. Перескладання підсумкових занять (змістовних модулів) здійснюється двічі протягом усього періоду вивчення дисципліни (відповідно до графіку перескладань).
  5. Для отримання додаткових балів до поточної оцінки студент має можливість виконати індивідуальну роботу. З цією метою на початку семестру спільно з викладачем визначається об\’єм та вид індивідуальної роботи, яка виконуватиметься впродовж семестру. До переліку індивідуальної роботи, за яку нараховуються додаткові бали, відноситься: а) виготовлення анатомічних препаратів; б) публікація наукових робіт; в) участь в роботі студентського наукового товариства кафедри; г) участь в створенні посібників та ілюстративного матеріалу для лекцій та практичних занять.
  6. Максимальна сума балів за поточну успішність, включаючи бали за індивідуальну роботу, складає 120 балів.
ІІІ. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ)
  1. Відвідали усі практичні заняття та лекції або відпрацювали пропущені заняття в установленому порядку.
  2. Мають позитивну оцінку за змістовні модулі (підсумкові заняття).
  3. Мають середню поточну успішність за дисципліну 3,0 (72 бала) і вище.
  4. Мають зошит з протоколами самостійної роботи (анатомічними термінами).
  5. Склали ректорський контроль з результатом не менше 60,5% правильних відповідей.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
  1. Організаційний момент – 3 хвилини.
  2. Обговорення теоретичних питань теми практичного заняття – 30 хвилин.
  3. Інструктаж з практичної частини заняття – 5 хвилин.
  4. Самостійна робота студентів на практичному занятті – 30 хвилин.
  5. Перевірка засвоєння теми – 20 хвилин.
  6. Домашнє завдання – 2 хвилини.
Рекомендована література для підготовки до практичних та самостійних позааудиторних занять з анатомії людини:
  1. Анатомія людини. У двох томах. Том перший. / За ред. П. П. Шапаренка. – Київ: Здоров’я, 2003, 376 с.
  2. Анатомія людини. У двох томах. Том другий. / За ред. П. П. Шапаренка. – Київ: Здоров’я, 2005, 372 с.
  3. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший. / За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Винниця: Нова книга, 2006, 368 с. Іл.
  4. Анатомія людини. У трьох томах. Том третій. / За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Винниця: Нова книга, 2009, 376 с. Іл.
  5. Соботта Й. Атлас анатомії людини : у 2 томах. / Переробка та ред. В. Г. Черкасова. Пер.з нім. О. І.Ковальчука. – Київ: Український медичний вісник, 2009. – Т. 1, 2.
  6. Синельников Р. Д. Атлас анатомії людини. – М. : Медицина, 1996. – Т. 1.
  7. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти). Черкасов В. Г. Бобрик І. І., Гумінський Ю. Й., Ковальчук О. І. / За ред. В. Г. Черкасова. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 392 с.